Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Huisvesting > Woonkwaliteit

Woonkwaliteit

'Iedereen heeft recht op een aangepaste woning van goede kwaliteit in een goede woonomgeving en tegen een betaalbare prijs.'
Dit recht is sinds 1994 in de grondwet opgenomen en kreeg concreet gestalte via de goedkeuring van het decreet van de Vlaamse wooncode op 15 juli 1997.

Wat is woonkwaliteit?

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.
De Vlaamse Overheid legt hiertoe aan huurwoningen een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen op. Hierdoor krijgen de Vlaamse steden en gemeenten een aantal instrumenten aangereikt die moeten toelaten op hun grondgebied zowel preventief, stimulerend als sanctionerend op te treden, en zo de woonkwaliteit te ondersteunen en te bewaken.
Bij een woonkwaliteitonderzoek zal de onderzoeker op basis van de opgelegde normen de toestand van de woning nagaan. Hierbij wordt de woning gecontroleerd op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid. Op basis van een technische fiche zal de toestand van de woning getoetst worden aan een aantal elementaire vereisten die betrekking hebben op de stabiliteit en bouwfysica, de aanwezigheid en de veiligheid van elektrische installaties, gasinstallaties, de toegankelijkheid, de brandveiligheid, de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, de sanitaire voorzieningen en de verwarmingsmogelijkheden.
Daarnaast zal hij ook de bezettingsnorm controleren. Hierbij zal berekend worden hoeveel personen er maximaal in de woning kunnen leven.

Gebreken

Je kunt de volgende klachten met betrekking tot ongezonde en onveilige woningen melden bij de cel stedenbouw:

  • Onhygiënische toestanden zoals ernstige schimmelvorming, geurhinder, defecte afvoeren van wc of afvalwater, dit indien er een gevaar is voor de openbare gezondheid
  • Klachten over insijpelings- en putwater
  • Veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen (ongeschiktheidverklaring en/of onbewoonbaarverklaring in het kader van de Vlaamse Wooncode)
  • Bouwtechnische en/of bouwfysische problemen, die een acuut gevaar vormen voor de publieke veiligheid

Wat indien mijn woning tekortkomingen vertoont?

Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring

Als je meent dat uw huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, moet u in eerste instantie per aangetekende brief de verhuurder aanspreken. Daarin verzoek je de verhuurder de nodige werken uit te voeren.
Als de verhuurder weigert of niet reageert, kunt u deskundig advies vragen bij de Dienst Omgeving.
Naargelang het gegeven advies, kun je een onderzoek woonkwaliteit aanvragen.

Wat gebeurt er nadat je een aanvraag tot onderzoek woonkwaliteit heeft gedaan?

Na de aanvraag tot onderzoek komt, na onderlinge afspraak, een stadsafgevaardigde en een ambtenaar van het Vlaamse Gewest bij je langs voor een technisch onderzoek van de woning. De kwaliteit van de woning wordt beoordeeld met strafpunten, volgens een criterialijst opgesteld door het Vlaamse gewest, en opgenomen in het technisch verslag. Het technisch verslag omvat 4 onderdelen:

  • deel A: Identificatiegegevens
  • deel B: Gebouw
  • deel C: Woning
  • deel D: Bezettingsnorm

Indien 15 strafpunten of meer worden toegekend voor deel B van het technisch verslag wordt het conformiteitattest geweigerd voor het ganse gebouw, en adviseert de gewestelijke ambtenaar om alle woningen in het gebouw ongeschikt te verklaren.

Als het totaal (deel B + C) 15 strafpunten of meer bedraagt, wordt het conformiteitattest geweigerd voor de woning, en adviseert de gewestelijke ambtenaar om de woning ongeschikt te verklaren.
Daarna ontvang jij en de eigenaar van de huurwoning een brief, waarin de uitslag van het onderzoek vermeld wordt. Vervolgens krijg je de kans om uw opmerkingen kenbaar te maken tijdens een hoorzitting, welke doorgaat op het kabinet van de burgemeester van de stad Nieuwpoort. De stad luistert naar de argumenten van beide partijen, en bundelt deze in het verslag van de hoorzitting. Beide partijen krijgen dit verslag van de hoorzitting. Het verslag kan melding maken van een bepaalde periode waarbinnen bepaalde werken moeten uitgevoerd worden.
Na de termijn bepaald in het verslag van de hoorzitting volgt, na onderlinge afspraak, een nieuw technisch onderzoek door een stadsafgevaardigde en een ambtenaar van het Vlaamse Gewest. De kwaliteit van de woning, na de uitgevoerde werken, wordt opnieuw beoordeeld met strafpunten. Indien het technisch verslag minder dan 15 strafpunten voorziet voor deel B of voor deel B + C, dan wordt de ongeschiktheid van de woning opgegeven.
Indien de toestand ongewijzigd is, of desgevallend verergerd is, zodat 15 strafpunten of meer zijn opgenomen in het technisch verslag, neemt de Burgemeester een beslissing. De woning kan ongeschikt-, onbewoonbaar of overbewoond verklaard worden.

Hoe lang duurt dit alles ?

De hele procedure moet binnen een termijn van 3 maanden beëindigd zijn.

Wat zijn de gevolgen van de beslissing ?

Voor de huurder

Bij een onbewoonbaarverklaring moet je de woning verlaten. In sommige gevallen kunt je een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie krijgen.
Bij een overbewoning verhuist u naar een aangepaste woning. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie.

Voor de verhuurder

De verhuurder krijgt werken opgelegd om de woning terug conform te maken aan de kwaliteitsnormen. Die werken moeten binnen een termijn van hetzij 1 jaar (zonder stedenbouwkundige vergunning), hetzij 3 jaar (met bouwvergunning) worden uitgevoerd.
Hij/zij betaalt een jaarlijkse belasting aan het Vlaamse gewest en aan de stad zolang de werken niet worden uitgevoerd.

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort