Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu > Water

Water

Water is een kostbaar goed, voor de natuur én voor de mens. We moeten er dan ook verstandig mee omgaan. Het waterverbruik moet bij ieder van ons sterk verminderen...

Hemelwaterplan Nieuwpoort

Hemelwaterplan (PDF, 9 MB)

Kwaliteit van het water

Aangezien Nieuwpoort gelegen is aan de Kust (en IJzermonding) ontvangt de stad grote hoeveelheden water van buiten het grondgebied. Dit water is niet steeds van goede kwaliteit. In bepaalde gevallen is het water reeds verontreinigd op het moment dat dit het grondgebied van de stad binnenstroomt.

De Vlaamse Milieumaatschappij meet en controleert voortdurend de Vlaamse waterkwaliteit en -hoeveelheid:

  • meten via meetnetten van het oppervlaktewater, het grondwater, de waterbodem en de vuilvrachten van het afvalwater
  • meten van de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater aan de kust en in zwem- en recreatievijvers
  • opbouwen van een meetdatabank - onderdeel van de Vlaamse milieudatabank - met alle meetresultaten

Dankzij deze metingen, inventarisaties, terreinopnamen, modelleringen en scenarioberekeningen breidt de Vlaamse Milieumaatschappij continu haar kennis uit. De kwaliteit van het water bepalen is geen 'natte vingerwerk'.

Op de site www.kwaliteitzwemwater.be kunt u vanaf vandaag meteen de kwaliteit van het kustwater Nieuwpoort nagaan.

Klik door en duid de zone aan die u wenst te raadplegen!

Grondwater

Grondwater is het water dat zich in de bodem bevindt. Het wordt gevoed door infiltratie van hemelwater in infiltratiegebieden, door waterlopen, grachten en kanalen op bepaalde onderdelen van hun traject. De infiltratie van hemelwater in de bodem is afhankelijk van een groot aantal parameters zoals temperatuur, begroeiing, topografie, intensiteit, frequentie van de regenbuien, bodemgesteldheid en grondwaterstanden.

In de 'Databank Ondergrond Vlaanderen' kan een overzicht opgevraagd worden van de bestaande grondwatervergunningen binnen een bepaalde gemeente.

Vissterfte melden

Waterlopen

De waterlopen worden onderverdeeld in de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen.

Er zijn drie categorieën onbevaarbare waterlopen, nl.:

  • 1ste categorie: de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 5.000 hectare bedraagt. Deze categorie wordt beheerd door de Vlaamse Overheid.
  • 2de categorie: de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan die noch in de eerste nog in de derde categorie gerangschikt zijn. Deze categorie wordt beheerd door de Provincie West-Vlaanderen.
  • 3de categorie: de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan, stroomafwaarts van hun oorsprong, zolang zij de grens niet hebben bereikt van de gemeente waar die oorsprong zich bevondt of tot zij uitmonden, hetzij in bevaarbare waterlopen, hetzij in onbevaarbare waterlopen van de eerste of tweede categorie, als ook elke waterloop waarvan het waterbekken geen 100 hectare bedraagt en waarvan het debiet abnormaal verzwaard wordt, of waarvan het water verontreinigd is door afvalwater. Deze categorie wordt beheerd door de gemeente.  

Daarnaast zijn er eveneens de Polderwaterlopen, dit zijn niet ingeschreven onbevaarbare waterlopen die in het Poldergebied liggen.

Raadpleeg de liggingskaart van de onbevaarbare waterlopen.

Horeca en de noodzaak inzake het voorzien van vetafscheiders

Het lozen van plantaardige of dierlijke oliën of vetten is vanuit het oogpunt van de doelmatige werking van het openbaar riool ongewenst, omdat gestold vet zich in het riool kan afzetten. Dat vermindert de afvoercapaciteit van het riool en kan zelfs tot verstopping leiden. Met het plaatsen van een goed gedimensioneerde en goed onderhouden combinatie van vetafscheider met slibvangput kunnen deze problemen worden voorkomen.
Uitgangspunt is dat het lozen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten zoveel mogelijk moet worden voorkomen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Deze beperking kan worden bereikt door een slibvangput en een vetafscheider te installeren. Daarbij is het uiteraard van belang dat er continue aandacht is voor het zo veel mogelijk voorkomen dat vet in het afvalwater geraakt. Dit betekent dat van de exploitant verwacht mag worden dat hij preventiemaatregelen neemt om de hoeveelheid vet in het afvalwater terug te dringen. Dit kan door zorgvuldig te werken. Bij restaurants en horecagelegenheden moeten maaltijdrestanten zoveel mogelijk droog worden verwijderd alvorens het servies afgespoeld wordt. Het gebruik van voedselrestvermalers is verboden. Ook met reinigingsmiddelen moet zorgvuldig worden omgegaan. Overdosering kan leiden tot emulgeren van het vet in het afvalwater. De kans bestaat dat dit vet verderop in het riool stolt en alsnog tot verstopping kan leiden. Doordat het stromende afvalwater in de afscheider wordt afgeremd, vindt door het verschil in dichtheid van het vuil ten opzichte van het afvalwater afscheiding plaats in de vorm van bezinking (slib) en flotatie (olie of vet). Dit noemt men gravitaire afscheiding. De goede werking van de afscheider is afhankelijk van een lage en stabiele stroomsnelheid (een laminaire doorstroming) van het afvalwater gecombineerd met een bepaalde verblijftijd in de afscheider. Dit wordt bereikt door verschillende schotten in de afscheider en de afscheider groot genoeg te maken. Daarnaast spelen factoren als periodiek onderhoud (lediging en reiniging), temperatuur van het afvalwater en gebruik van schoonmaakmiddelen mee. Aan de hand van een capaciteitsberekening van de vetvang kan er nagegaan worden na welke periodes er een onderhoud dient te gebeuren. Dit kan opgevraagd worden bij de leverancier van de vetvang.
 

Milieu

Diensthoofd:
An-Sofie Devloo, milieu-ambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 51
E-mail:
milieu@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort